O projekcie

plakat_druk3 (2).jpg

Celem projektu jest zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinie.

Grupą docelową w ramach projektu są osoby pracujące z pokrzywdzonymi w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem oraz pokrzywdzeni przemocą w rodzinie, zgłaszający się do w/w Ośrodków, a na mocy porozumienia z dnia 15.09.2011 roku o współpracy na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, również do Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Dla osób pracujących z pokrzywdzonymi przewidziane są szkolenia kładące szczególny nacisk na aspekty prawne i psychologiczne dotyczące zjawiska przemocy w rodzinie.

Do pokrzywdzonych skierowane zostaną spotkania edukacyjne, terapie oraz zajęcia psychologiczne celem wyposażenia ich w wiedzę o przysługujących im prawach i mechanizmach ochrony.

Projekt zakłada przeprowadzenie około 120 szkoleń dla osób pracujących z pokrzywdzonymi jak również spotkań edukacyjnych i zajęć psychologicznych dla samych pokrzywdzonych.

Projekt przewiduje:
1. przeszkolenie około 40 osób pracujących z pokrzywdzonymi przemocą w rodzinie
w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem celem podniesienia ich kompetencji.
Przeprowadzenie szkoleń jest pożądane, albowiem:
- profesjonaliści sami wskazują na potrzebę podniesienia kompetencji w poszczególnych sektorach;
- zmienia się prawo co powoduje konieczność wypracowywania dobrych praktyk działania wśród profesjonalistów;
- ciągle się zdarza, że pokrzywdzeni narzekają na brak profesjonalnej pomocy i ignorowanie ich potrzeb.
2. zorganizowanie spotkań edukacyjnych dla osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie bądź mających kontakt z tym zjawiskiem.

Potrzeba przeprowadzenia takich spotkań wynika z faktu, że:
- osoby dotknięte przemocą w rodzinie nie znają przysługujących im uprawnień;
- osoby te często nie wiedzą gdzie w razie potrzeby zgłosić się po pomoc;
- osoby te nie wiedzą jak skutecznie zapewnić sobie i najbliższym bezpieczeństwo.
3. objęcie osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie pomocą terapeutyczną bądź innego rodzaju wsparciem psychologicznym.

Działania o tym charakterze są potrzebne albowiem:
- osoby dotknięte przemocą w rodzinie znajdują się często w stanie psychicznym, który nie pozwala egzekwować przysługujących im uprawnień;
- osoby te wymagają wsparcia psychologicznego, aby powrócić do życia bez przemocy.
Zakłada się, że osiągnięte rezultaty przyczynią się w przyszłości do bardziej kompetentnej i kompleksowej obsługi pokrzywdzonych przemocą w rodzinie oraz do wzmocnienia pozycji pokrzywdzonych.
Ministerstwo Sprawiedliwości przewiduje, że działania promujące projekt przewidziane przez cały okres jego realizacji, przyczynią się do wzrostu ogólnej świadomości społecznej odnośnie do konieczności reagowania na zjawisko przemocy w rodzinie.
Koszty projektu wynoszą 700 000 Euro.
 

O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Administrator Systemu | Edytor: Joanna Dębek
Data wytworzenia: 07.10.2013 | Data dodania: 07.10.2013 09:33 | Data modyfikacji: 19.11.2013 14:32

"WZMOCNIENIE DZIAŁAŃ NA RZECZ OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE" - MATERIAŁY INFORMACYJNE

 

"Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie" - plakat
"Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie" - ulotka
"Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie" - prezentacja nt. projektu
O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Joanna Dębek | Edytor: Joanna Dębek
Data wytworzenia: 19.11.2013 | Data dodania: 19.11.2013 14:30 | Data modyfikacji: 19.11.2013 14:31