Fundusze norweskie

10 czerwca 2011 roku Królestwo Norwegii podpisało z Rzeczypospolitą Polską Memorandum of Understanding w sprawie nowej perspektywy Mechanizmu Finansowego EOG i Memorandum of Understanding w sprawie nowej edycji Norweskiego Mechanizmu Finansowego. W tym ostatnim dokumencie przewidziano wsparcie finansowe Norwegii dla Polski na programy kwalifikujące się do wsparcia.

Takim Programem jest Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz przemocy ze względu na płeć,w ramach którego realizowany jest projekt Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie.

Poprzez fundusze norweskie i fundusze EOG Norwegia przyczynia się do zmniejszania nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia relacji dwustronnych z państwami beneficjentami w Europie. Norwegia blisko współpracuje z Unią Europejską na podstawie Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Porozumienie EOG).

W okresie 2009-2014 wsparcie udzielone przez Norwegię wynosi 1,7 miliarda euro. Środki te są dostępne dla organizacji pozarządowych, instytucji badawczych i akademickich oraz sektora publicznego i prywatnego w 12 nowoprzyjętych państwach członkowskich UE oraz Grecji, Portugalii i Hiszpanii. Alokacja dla Polski wynosi 578,1 mln euro. Dzięki funduszom możliwa jest szeroka współpraca z podmiotami z Norwegii, a przedsięwzięcia mogą być wdrażane do 2016 r.

Koszty Programu Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz przemocy ze względu na płeć realizowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wynoszą 3 000 000 Euro.

Koszty projektu Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie realizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach w/w programu wynoszą 700 000 Euro.

O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Administrator Systemu | Edytor: Administrator Systemu
Data wytworzenia: 07.10.2013 | Data dodania: 07.10.2013 09:14 | Data modyfikacji: 08.10.2013 16:51